Ramat Aviv (Home) - Kfar Saba (Visitors) - RazAlon